پنجره دوجداره کاشان، بدلیل مجاورت این شهر با کویر عضوی بی بدیل برای ساختمان است. کاشان دارای زمستان های نسبتا سرد و تابستان های بسیار گرم و خشک می باشد. دمای هوا در تابستان به 40 درجه می رسد. بنابراین باید برای گرم کردن دخل…